Maluch+

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029 Stowarzyszenie „PO MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej realizuje działania obejmujące tworzenie i dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku, które są współfinansowane z Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Podczas tworzenia miejsc opieki podejmowane zostaną następujące działania:

  1. Prace adaptacyjne (wykończenie podłóg, położenie płytek w łazienkach)
  2. Zagospodarowanie terenu (ułożenie gresu na podjeździe zewnętrznym, zabudowa wózkowni, montaż balustrad)
  3. Zakup i montaż wyposażenia.

Podczas funkcjonowania miejsc opieki w żłobku podejmowane zostaną działania zapewniające ich funkcjonowanie. W ramach działań finansowane będą m.in. następujące koszty:

a)  wynagrodzenia personelu niezbędnego do obsługi utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,

b)  dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),

c)  opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,

d)  kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,

e)  zakup środków higienicznych,

f)  zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rodzice/opiekunowie.

Efektem realizowanego projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki w żłobku oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc.

Wartość działania obejmującego utworzenie miejsc:

  1. Wartość całkowita: 372 300,00 PLN
  2. Wartość dofinansowania UE: 307 221,96 PLN

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie